Bostadsrättsföreningen Kristinehamn K1/Stadgar

Från Kristinehamns Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Föreningens Firma och säte

§1

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kristinehamn K1.

Styrelsen har sitt säte i Kristinehamn.

Ändamål och verksamhet

§2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiske intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter för fastboende och fritidsboende år medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlemskap

§4

Medlemskap i föreningen kan beviljas en fysisk person som erhållet bostadsrätt av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus, dock kan medlemskap inte beviljas person mantalsskriven i Kristinehamns kommun.

§5

Årsavgift fastställs av styrelsen, årsavgiften skall betalas senast sista vardagen för varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutat annat.

Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen.

Årsavgiften fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhalande till lägenheternas areal.

Om inte årsavgiften betalas i rätt tid enligt första stycket utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker.

Övergång av bostadsrätt

§6

Bostadsrättshavaren får fritt överlåta sin bostadsrätt med den inskränkningen att så inte får ske till person mantalsskriven i Kristinehamns kommun. En bostadsrättshavare som överlåtit sin bostadsrätt till en annan medlem skall till bostadsrättsföreningen inlämna skriftlig anmälan som överlåtelse, ange överlåtelsedag samt uppge till vem överlåtelsen skett.

Överlåtelse

§7

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall anges den lägenhet som överlåtelse avser samt priset.

Motsvarande skall gälla ved byte eller gåva.

Tillträde

§8

När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denna utöva bostadsrätten och tillträda lägenheten.

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavarae får utöva bostadsrätten tross att dödsboet inte är medlem i föreningen. Efter tre år från dödsfallet får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader från anmaningen visa att bostadsrätten ingått i bodelningen eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning.

Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt

§9 upphävas

§10

En bostadsrätt övergått från en bostadsrättshavare till en annan, genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv skall antagits till medlem i föreningen som bostadsrättshavare.

§11 upphävas

§12

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Föreningen svarar för husets skick i övrigt.

Bostadsrätthavaren svarar sålunda för lägenhetens:

 • Väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.
 • Inredning och utrustning - såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar, svagströmsledningar, i fråga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bostadsrättshavaren dock endast för målning, i fråga om stamledningar för el svarar bostadsrättshavaren endast fr o m lägenhetens undercentral (proppskåp).
 • Golvbrunnar, eldstäder, rökgånger, inner- och ytterdörrar samt glas og bågar i inner- och ytterfönster. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.


Bostadsrättshavaren svarar för reparation i anledning av brand eller vattenledningsskada i lägenheten, endast om skadan har uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll, gästar honom, av annan som har inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hans räkning.

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren inte själv vållat, gäller vad som nu sagts endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iakta.

Om uhyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand eller vattenledningsskada.

Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass, uteplats eller med egen ingång, skall bostadsrättshavare svara för renhållning och snöskottning.

Bostadsrättshavare svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare såsom reparationer, underhåll, installationer m.m.

§13

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.

En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan medlem. Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Som väsentlig förändring räknas bl.a. alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme.

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhållits.

§14

Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar huset, följa allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och skick inom huset. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed.

Bostadsrättshavaren har ansvaret för att reglerna även följs av den som hör till hans hushåll, gäster honom, av annan som han har i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Föremål som enligt ved bostadsrättshavaren vet är, eller skäl kan misstänkas innehålla, ohyra får inte tas in i lägenheten.

§15

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. Skriftligt meddelande om detta skall lägges i lägenhetens brevinkast eller anslås i trappuppgången.

Bostadsrättsinhavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det (eller som inte er anfattbar), kan föreningen ansöka om handräckning.

§16

En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Upplåtelse får endast avse fritidsboende och samtycke får inte ges om den person till vilken upplåtelse avses ske till är mantalsskriven i Kristinehamn kommun.

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

§17

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

§18

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem.

§19

Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller upplåtelseavgift, som skall betalas innan lägenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse inom en månad från uppmaningen får föreningen häva upplåtelseavtalet. Detta gäller inte om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande. Om avtalet hävs har förenignen rätt till skadestånd.

§20

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträts, är med de begränsningar som fjer nedan förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning:

 1. Om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift utöver mer än en vecka från det att föreningen efter förfallodagen bett honom att betala sin årsavgift
 2. Upphevas
 3. Om lägenheten används i strid med 17 § eller 18 §.
 4. Om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdlöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten, eller om bostadsrättshavaren genom att inte oskäligt dröjsmål underrättat styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset.
 5. Om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtts till i andra hand, åsidosätter något av vad som skall iaktas enligt 13 § vid lägenhetens användande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare.
 6. Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 14 § och han inte kan visa giltig ursäkt för detta.
 7. Om bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt.
 8. Om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksomhet eller därmed likartad verksomhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

§21

Uppsagning som avses i 20 § första stycket 3, eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsagelse vidta rättelse utan dröjsmål.

§22

Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i 20 § första stycket, 1, 3 eller 5, 7 men rättelse sker innan föreningen gjort bruk av sin rätt til uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om föreningen:

 • inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag förenigngen fick reda på förhållanden som avses i 20 § första stycket 4 eller 7.


§23

En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av förhålanden som avses i 20 § första stycket 8, endast om föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att föreningen fick reda på förhållandet.

Om den brottsliga verksomheten har angetts till åtal eller om förundersökning har inletts inom samma tid har föreningen dock kvar sin rätt til uppsägning. Rätten kvarstår två månader från det att domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet har avslutats på något annat sätt.

§24

Är nyttjanderätten enligt 20 § första stycket i förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift, och har föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten om avgiften betalas senast tre veckor från uppsägningsdagen.

I väntan på att bostadsrättshavaren viser sig ha fullgjort vad som fordars för att få tilbaka nyttjanderätten, får beslut om avhysning inte meddelas förrän efter fjorton vardager från den dag då bostadsrättshavaren sades upp.

§25

Sägs boststadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i 20 § första stycket 1, 4-6 eller 8 är han skyldig att flytta genast, om inte annat följer av 23 §.

Sägs bostadsrättshavaren upp av någon annan i 20 § första stycket angiven orsak, får han bo kvar till det månadsskifte som inträffer närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom att flytta tidligare.

§26

Om förenignen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till skadestånd.

§27

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 20 §, skall bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen så snart detta kan ske, om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen, kommer överens om något annet. Försäljningen får dock anstå till dess at brister som bostadsrättshavaren svarer för blivit åtgärdade.

Tvåndsförsäljning ansöks hos och genomförs av Kronofogdemyndigheten.

Styrelse och revisorer

§28

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.

Styreelseledamöter och suppleanter väljs av föreningensstämman för högst två år. Ledamot och supppleant kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make till medlem och närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Om föreningen har statligt bostadslån kan en ledamot och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånet beviljande.

§29

Styrelsen beslutar själva vem som skall vara ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen kan fatta beslut (a beslutsför) när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiget hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den menin för vilken mer än hälften av de närvarande röstat, eller vid olika röstatal, den mening som biträds av ordförande. Är endast en mer än halften av styrelsens medlemmar närvarande, måste alla vara enliga om besluten för att de skall gälla.

Föreningens firma teknas förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.

§30

Föreningen räkenskapsår omfattar tiden 0101-1231. Före __april månads utgang__ varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.

§31

Styrlsen eller firmatechnare får inte utan föreningsstämmas bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller förseta mer omfattande till- eller ombyggnadsatgärder av sådan egendom.

§32

Revisorerna skall vara minst en och högst tre samt minst en och högst tre suppleanter. Revisorerna och revirossuppleanterna väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Om föreningen har statligt bostadslån kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets beviljande.

§33

Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast 30 maj.

Styrelsen skall avge skriftlg förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar.

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna, minst en veka före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till behandling.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma

§ 33

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgang. För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna, skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före april månads utgång eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att bestämma.

Extra föreningsstämma

§ 34

Extra föreningsstamma skall hållas när styrelsen eller en revisor finner skäl till det, eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämmen.

Kallelse skall utfärdas inom fjorton dager från den dag då sådan begäran kom in till styrelsen.

Dagordning på ordinarie föreningsstämma

§ 35

1. Stämmans godkännande.

2. Godkännande av dagordning.

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämmen blivit i stadgeenligt ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Fromläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

10. Beslut om resultatdisposition

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisorer och revisorsuppleanter

15. Val av valberedning

16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34 §

17. Stämmans avslutande


På extra föreningsstämma skall ärenden utöver punkt 1-7 ovan, endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen til stämman.


Kallelse

§ 36

Kallelse till föreningsstämma skall innehåla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt § 34 skall anges i kallelsen. Denna skall utföras genom personlig kallelsel till samliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma.

Andra meddelande till medlemmerna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom utdelning eller postbefordran i brev.

Röstning på stämma

§ 37

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flere medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de dock tilsammans endast en röst.

Medlem för utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, dagetecknad fullmakt, ej äldre än et år. Endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dess stadgar eller enligt lag.

Stämmoprotokoll

§ 38

Det justerade protokollet från föreningsstämman skall hålas tilgängligt för medlemmarna senast tre teckor efter stämman.

Föreningens fonder

§ 39

Inom förenignen skal bildas följande fonder: Fond för yttre underhåll Dispositionsfond Till fond för yttre underhåll skall årligen avsättas ett belopp motstarande minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde.

Det överskott som skal uppstå på föreningens verksamhet skall avsättas til dispositionsfond eller fördelas mellan medlemmarna enligt § 42.

Vinst

§ 40

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall fördelas mellan medlemmarna, skall detta ske i förhållande till lägenhetens insatser.

Upplösning och likvdation

§ 41

Om föreningen upplöses skall behllna tillgångar tillfalla medlemmerna i forhållande till lägenheternas insatser.

Ändring av stadgar

Ändring av stadgarnas 2, 4, 6 och 16 kräver för sin giltighet förutom samtliga bostadsrättshavares godkännande även godkännande av Kristinehamns kommun.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning.

Bestrykt kopi av Brf. Kristinehamn K1's vedtekster, behandlet på Föreningsstamman 2005.05.07 och 2006.05.13.


- Bodig Lyubråen - Rolf Gabrielsen


reklam
Solane smycken i Kristinehamn Solane
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Kristinehamns Wiki
Kristinehamn
företag
friluftsliv
Orter
fitness
marknad
diverse
ändringar
Verktygslåda